Az IKU főbb tevékenységei

Az IKU-ban folyó munka három fő részre bontható:

  1. az Intézet fő profilja a tudomány-technológia és innováció társadalomtudományi vonatkozásait vizsgáló kutatásokban való részvétel. Ezen belül is az IKU tevékenységét megalapítása óta jellemző terület a nemzeti innovációs rendszerek jellemzőinek, működésének megértését, javítását szolgáló projektek, a magyar helyzetet nemzetközi összehasonlításban láttató kutatások. Az innovációs rendszeren belül kiemelt figyelmet szentelünk a kutatás-fejlesztés nemzetköziesedésének folyamatából adódó Magyarországot érintő kihívásoknak, valamint a mobilitás, és az ezzel összefüggő tudásáramlás kérdésköreinek. A kutatások másik fő területe a szakpolitikai eszköztár fejlesztéséhez, hazai alkalmazásának elterjesztéséhez való hozzájárulás. Ennek keretében törekszünk egyrészt a hagyományos kutatás-fejlesztési mutatószámok alkalmazásának szélesebb körű elterjesztésére, másrészt pedig részt veszünk olyan nemzetközi együttműködésekben, amelyek célja új mérési eljárások kikísérletezése. Időről időre kutatásaink egyéb területekkel is kiegészülnek, mint például az innováció szektorális jellemzőinek feltárása, vagy a hálózatosodás kutatás-fejlesztésre gyakorolt hatásának vizsgálata.

    E feladatok során az IKU 1991 óta számos hazai és nemzetközi kutatási együttműködésnek vált részesévé. Az EU 5. K+F Keretprogramja idején tagja volt a MESIAS (link leíráshoz),ENMOBMUSCIPOLI hálózatoknak. Az EU 6. K+F Keretprogramja alatt pedig PRIME Kiválósági Hálózat aktív tagja, valamint részt vesz az ERAWATCH Network Asbl tevékenységében.

    Számos közép-kelet-európai tudomány- és technológia-politikai kutatási-képzési együttműködésnek rendszeres részvevője, elindítója. (http://www.cipre.org/) Az így kialakított hálózat tagjai mind a mai napig aktívan együttműködnek új projektek, pályázat előkészítésében, végrehajtásában.

    Az IKU emellett jó együttműködést alakított ki a szakterületen aktív nagy nemzetközi szervezetekkel, az EU-val, OECD-vel, UNESCO-val és a NATO-val.
  2. Az IKU aktívan részt vesz a tudományos-közéleti feladatok ellátásában. E terület magában foglalja a különböző konzultációs, tanácsadói tevékenységeket (tanulmányok, szakmai viták, tanácskozások), szakértői feladatokat a hazai és nemzetközi kormányzati, kutatói, vállalati szereplők részére, de a szakterület jelentős folyóiratainak munkájában (pl. szerkesztőbizottsági tagságok) való részvételt is.
  3. A kutatások mellett az IKU nagy részt vállal az ismeretek továbbadásában is. Ennek érdekében részt vesz az egyetemi oktatásban (tanrendi és azon túlmutató lehetőségek biztosításával) az alapképzésben és a mesterképzésben éppúgy, mint a felnőttképzésben vagy a PhD hallgatók képzésében. Ezen utóbbi hallgatók részére a külföldi partnerekkel együttműködve különböző konferenciákat, szemináriumokat is rendez. Rendszeresen fogad külföldi vendégkutatókat, diákokat.