03. A kutatás módszerei

Annak érdekében, hogy a hazai KKV-k nemzetköziesedéséről, és az ezáltal érintett K+F és innovációs tevékenységükről minél pontosabb, és részletesebb képet alkothassunk, a kutatás során több módszert együttesen alkalmazunk. A téma szakirodalmi feltárásán és az íróasztal-kutatáson, statisztikai elemzésen túlmenően a vizsgálni kívánt jelenség empirikus kutatást is igényel. Két egymást kiegészítő empirikus módszert alkalmaz a tervezett projekt: 1) on-line kérdőíves felmérést és 2) esettanulmányokat. A projekt információs bázisát együttesen alkotják az on-line felmérés, az esettanulmányok, és a statisztikai adatbázisokból elérhető információk. A statisztikai adatok segítségével a vizsgált jelenség makrókörnyezete, a makrófolyamatok, az országos helyzet ragadható meg, míg az on-line felvétellel és az esettanulmányokkal a mikrofolyamatok tárhatóak fel.
Az alkalmazni kívánt módszerek jól kiegészítik egymást. Míg a kvantitatív felmérés statisztikai adatbázisa általánosítások, következtetések levonására alkalmas, addig a kvalitatív felmérés mélységével a miértekre és a hogyanokra mutat rá.